استاندارد

استاندارد های کسب شده توسط کمپانی ایگر

تمامی استاندارد های ذیل توسط کمپانی ایگر از اتحادیه های مرتبط در اروپا کسب شده است.

DOP CE EGGER Compact laminate black core EN

DOP CE EGGER Compact laminate Flammex Euroclass B EN

DOP CE EGGER Compact laminate white core EN

AT EGGER Laminate Flooring E1 Formaldehyde 2016 EN

CF Blue angel laminate flooring EN

CF EGGER ISO 9001 EN

CF EGGER ISO 50001 BAR EN